دروس اختصاصی      ۲۵واحد

دروس تخصصی        ۱۳واحد

پیش نیاز و کمبود    ۱۴واحد

جمع واحد های دوره  ۵۲ واحد

دروس مشترک

دروس مشترک

برنامه رشته مدیریت صنعتی با سه گرایش برای دوره کارشناسی ارشد

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

34

34

2

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

1

34

34

2

تئوری های مدیریت پیشرفته

2

34

34

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

3

34

34

2

تحلیل آماری

4

34

34

2

مدیریت استراتژیک صنعتی

5

34

34

2

کاربردتئوری تصمیم گیری در مدیریت

6

34

34

2

مدیریت رفتار سازمانی

7

34

34

2

حسابداری مدیریت

8

34

34

2

تحقیق در عملیات

9

4

34

34

2

مدیریت تولید پیشرفته

10

20

جمع

 

 

دروس اختصاصی

 

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تحقیق در عملیات

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

34

34

2

برنامه ریزی غیر خطی

11

34

34

2

مدل سازی ریاضی

12

34

34

2

سیستم های صف

13

34

34

2

اصول شبیه سازی

14

8

جمع

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تولید

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

34

34

2

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

15

34

34

2

مدیریت انتقال تکنولوژی

16

34

34

2

مدیریت کیفیت و بهره وری

17

34

34

2

سمینار در مدیریت صنعتی

18

8

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

ساعت

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

34

34

2

تصمیم گیری در مسائل مالی

19

34

34

2

مدیریت سرمایه گذاری

20

34

34

2

سازمانهای پولی و مالی

21

34

34

2

سمینار در مسائل مدیریت مالی

22

8

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند