بر اساس بخشنامه هاي صادره شهريه ثابت تا پايان تحصيل در سنوات مجاز برابر با شهريه ثابت در زمان ورود به تحصيل ميباشد و شهريه متغير در هر سال تحصيلي داراي افزايشی معادل 10 الي 20 درصد خواهد بود.لازم به ذكر است شهريه متغير دروس جبراني، اختياري و الزامي با يك تعرفه محاسبه و اعلام مي شود.

———————————————————————————–

شهريه مصوب سال تحصيلي 97-96

قیمت ها به ريال می باشد

7.400.000

شهریه ثابت هر ترم

1.350.000

شهریه هر واحد درسی

2.020.000

شهریه هرواحد کارگاهی

3.700.000

شهریه هر واحد پایان نامه یا سمینار