براي ثبت مقالات پذيرش شده خود از اين بخش استفاده کنيد.

تنها مقاله هاي ثبت شده، در جدول مقاله هاي دانشجويي نمايش داده خواهند شد.

توجه: تکميل بخش هاي "ستاره دار" الزاميست
-------------------------------------

نام شما*

شماره دانشجويي*
در صورت ثبت شماره دانشجويي اشتباه، درخواست شما بررسي نخواهد شد

-

ايميل*

عنوان مقاله*

استاد راهنما*

نام کنفرانس/ژورنال*

چکيده*

گواهي پذيرش*

فرمت: PDF, JPG

فايل مقاله*

فرمت: PDF, DOCX

-------------------------------------