دکتر علی اکبر جلالی
aajalali@farabi.ac.ir
دکتر عیسی ابراهیم زاده
iebrahimzaeh@farabi.ac.ir
دکتر مقصود فراستخواه
mfarasatkhah@farabi.ac.ir
دکتر محمد حسن کارگر
mhkargar@farabi.ac.ir
رزومه
دکتر ساناز نيک قدم
snikghadam@farabi.ac.ir
دکتر یاشار سلام زاده
ysalamzadeh@farabi.ac.ir
دکتر نازنين تيموری
nteymouri@farabi.ac.ir
رزومه
دکتر مهردخت مظفری
mmozaffari@farabi.ac.ir
دکتر مرجان فقیه نصیری
mfaghihnasiri@farabi.ac.ir
فاطمه اسکندر
feskandar@farabi.ac.ir
فاطمه سليمانی
fsoleymani@farabi.ac.ir
فائزه هدايت نظری
fhedayatnazari@farabi.ac.ir
رزومه
مينا بيگ
mbeig@farabi.ac.ir
رزومه
وحيده دائمی
vdaemi@farabi.ac.ir
رزومه
سهيلا آزاده
sazadeh@farabi.ac.ir
فرهاد رضایی
frezaei@farabi.ac.ir