جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

 

ردیف دانشجو سال ورود  عنوان پایان نامه استاد راهنما   استاد مشاور تاریخ دفاع 
 ۱  احد بنار  ۸۸ بررسی عوامل موثر در شکست اجرای پروژه های مدیریت ارتباط با مشتریان  دکتر خالقی  دکتر ربیع ۹۰/۰۳/۲۶
 ۲  علی جمال محمدی  ۸۸  رابطه میزان بهره گیری از عوامل انگیزشی با افزایش میزان کارایی کارکنان در سازمان های استراتژی محور   دکتر خالقی  دکتر قابلجو ۹۰/۰۳/۲۶
۳  حبیب الله نجاتی زاده ۸۸  رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان  دکتر آزاده دل  دکتر اوشک سرایی  ۹۰/۰۶/۱۴
 ۴  کیومرث روی دل ۸۸  رابطه اجتماعی سازی با توانمندسازی از طریق افزایش مهارت کارکنان دکتر دوستار دکتر  آزاده دل   ۹۰/۰۶/۱۴
 ۵  هادی جعفرزاده فهیم ۸۸ تاثر فراگرد تسهیم دانش بر قابلیت نوآوری در سازمان دکتر  آزاده دل دکتر  اوشک سرایی  ۹۰/۰۶/۱۴ 
 ۶  علیرضا خزائی  ۸۸ تاثر تفاوت دیدگاههای تصمیم گیران با مجریان بر میزان موفقیت استراتژی  دکترعظیمی بلوریان  دکتر ربیع  ۹۰/۰۶/۱۸
 ۷  مریم چهاربالشی ۸۸  رابطه رضایت شغلی وفرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون  دکتر پیدایی  دکتر شیخی   ۹۰/۰۶/۱۸
 ۸  عمار محمدزاده چمازکتی ۸۸  تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش مصرف انرژی دکتر عزیزی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۸
 ۹  مریم مسلمی بیدهندی ۸۸  رابطه پیاده سازی الگوی تعالی سازمانی با رضایت ذینفعان  دکتر خالقی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۸
 ۱۰  حسن گودرزی پور ۸۸  تاثر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور دکتر حسین زاده شهری دکتر ربیع  ۹۰/۰۶/۱۸
۱۱  ابوالفضل ابراهیمی ۸۸  تاثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی  دکتر حسینی  دکتر موسوی  ۹۰/۰۶/۱۸
 ۱۲  بهرام کوهزادی ۸۸  رابطه رویکرد ترویج فرهنگ مشتری مداری باافزایش رضایت مشتریان بانک دکتر حقیقی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۸
 ۱۳ سید سعید سید باب المراد  ۸۸  رابطه بهینه سازی مدیریت اجرایی با افزایش کیفی ارائه خدمات شهرداری دکتر خاکپور مهندس صالحی فرد  ۹۰/۰۶/۱۹
 ۱۴  سمیه میرگلوی بیات ۸۸  رابطه ابزارهای تبلیغاتی برند با درآمد صادراتی  دکتر عسگرزاده  دکترمنفردی راز  ۹۰/۰۶/۱۹
 ۱۵ بهجت صداقت  ۸۸  تاثیر انگیزه پیشرفت بر میزان بهره وری نیروی انسانی  دکتر عسگرزاده  دکتر ربیع  ۹۰/۰۶/۱۹
 ۱۶  محمدرضا یاورزاده  ۸۸  سنجش رابطه سبک های رهبری با میزان بهره وری منابع انسانی در سازمان های دو رگه  دکتر کریمی  دکتر هاشم نیا  ۹۰/۰۶/۲۱
 ۱۷ آناهیتا شریفی میلانی ۸۸ تاثیر عوامل کلیدی هویت فردی بر رفتار شهروندی سازمانی دکتر کریمی  دکتر هاشم نیا   ۹۰/۰۶/۲۱
 ۱۸ خشایار پورمحمدشاهینی  ۸۸  سنجش رابطه ارزش های فردی با شیوه های تصمیم گیری  دکتر جاجرمی زاده  دکتر اوشک سرایی   ۹۰/۰۶/۲۱
 ۱۹ محسن محمدی  ۸۸ تاثیر عدالت بر انگیزش سازمانی دکتر میانداری  دکتر ربیع  ۹۰/۰۶/۲۱
 ۲۰ فاطمه شرفی فرزاد  ۸۸ تاثیر ارائه آموزش های مجازی بر بهره وری دانشگاه های سنتی: توسعه خدمتی جدید دکتر ابراهیم زاده دکتر ربیع  ۹۰/۰۶/۲۱
 ۲۱ فرهاد تکاور ۸۸ سنجش رابطه فرهنگ سازمانی با پیاده سازی مدیریت دانش دکتر ابراهیم زاده دکتر رفیع نژاد  ۹۰/۰۶/۲۱
 ۲۲ سحر سلیمی  ۸۸  رابطه عوامل کلیدی برنامه ریزی استراتژیک بر پروژه های انبوه سازی با زمان اجرای پروژه ها  دکتر نجفی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۲۲
 ۲۳ هاله ملکی ۸۸ میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مراکز پژوهشی  دکتر منوریان دکتر رفیع نژاد  ۹۰/۰۶/۲۲