جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
ردیف
 دانشجو سال ورود
عنوان پایان نامه یا مقاله پژوهشی
استاد راهنما استاد مشاور  تاریخ دفاع
 ۱ میلاد درویش
۸۷ مطالعه تطبیقی میان چارچوب های موجود برای ارزیابی محتوا در آموزش الکترونیکی
دکتر بدیع
دکتر میریان
۸۹/۹/۲۳
 ۲ لطف اله علی پور ۸۷ 
سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت پایانه های نفتی ایران
دکترمنوریان
دکتر ساکی
۸۹/۹/۱۹
۳
ندا عبداللهی لاشکی
۸۷ 
بررسی رابطه میان برخورداری از دانش فن آوری اطلاعات و کاربرد آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران  
دکترساکی
دکتر رضایی 
۸۹/۱۰/۰۳
۴ مریم پاداشی 
۸۷ رابطه بین کارآفرینی سازمانی و بهره وری در شرکت سایپا دیزل 
دکتر قهرمانی 
دکتر ابراهیم زاده 
۹۰۱/۱۸
۵ 
زهرا شوشتری
۸۷ 

امکان سنجی پیاده سازی آزمون الکترونیکی (CBT)

 دکتر نوربخش
 دکتر کاوه ای
۹۰۱۸
۶ 
سمانه متقیان ۸۷ تعیین و اندازه گیری عوامل موثر بر بهره وری در سازمان حفار چاه جنوب با تاکید بر عوامل فناوری اطلاعات دکتر منوریان دکتر حکاک ۹۰۱/۳۰
۷ 
مریم یغما 
 ۸۷ بررسی رابطه ی عدالت و تعهد با کارآفرینی سازمانی 
مورد مطالعه : اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان
 
دکتر حکاک دکتر خالقی 
۹۰۱/۳۰
 ۸ نازیلا خوشباف
 ۸۷ بررسی نقش  بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت باغشهر تهران دکتر خالقی 
دکتر حکاک ۹۰۱/۳۰
 ۹ سمیرا مرتضوی ۸۷ 

تعیین عوامل بحرانی موفقیت (CFS)در پروژه های فناوری اطلاعات در وزارت نفت

دکتر خالقی   دکتر ربیع  ۹۰۱/۳۰
۱۰  سمیرا هاشمی  ۸۷ نقش فرهنگ مناطق بر میزان استفاده مشتریان دستگاه های کارت خوان بانک اقتصاد نوین تهران  دکتر خالقی  دکتر ابراهیم زاده  ۹۰۱/۳۰
 ۱۱  احمد شعرا  ۸۷  ملاحظات نرم افزاری در طراحی صفحات وب ، لازم برای تحقق کارکردهای تعریف شده در یک سامانه مدیریت محتوا  دکتر بدیع  دکتر طایفه محمودی  ۹۰/۰۲/۰۸
 ۱۲  میلاد فروزش  ۸۷  شناسایی روابط میان مؤلفه های درخواست و مؤلفه های به کار رونده در سرویس مدیریت یادگیری وبسایت دانشگاه مجازی   دکتر بدیع   دکتر طایفه محمودی   ۹۰/۰۲/۰۸
 ۱۳  جواد صداقت سنگانی  ۸۷  بررسی نقش کاربرد فناوری اطلاعات بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری مشهد  دکتر قربانی  دکتر ربیع  ۹۰/۰۲/۱۸
 ۱۴  سید مصطفی آرمون  ۸۷  چارچوب مفهومی شهرداری الکترونیکی مطالعه موردی: شهرداری اهواز  دکتر الهی  دکتریاری  ۹۰/۰۳/۲۱
 ۱۵  محمد بینا  ۸۷  تحلیل و طبقه بندی عوامل شکست پروژه های فناوری اطلاعات   دکتر مهدی کرباسیان  دکتر ربیع  ۹۰/۰۳/۲۵
 ۱۶  یاور گرجی  ۸۷  ارزش گذاری سهام با استفاده از رویکردهای بنیادی و انتخاب روش مناسب  دکتر مریم خالقی  دکتر ربیع  ۹۰/۰۳/۲۷