شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
 

درس هاي پايه

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

1

-

32

32

2

تحليل آماري

2

-

32

32

2

مديريت استراتژيک پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت منابع انساني پيشرفته

4

-

32

32

2

اخلاق و احکام کسب و کار

5

 

10

جمع واحد

درس هاي اصلي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

کاربرد تئوري تصميم گيري

1

-

32

32

2

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت

2

-

32

32

2

بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت رفتار مصرف کننده

4

-

32

32

2

مديريت تبليغات و برند

5

 

10

جمع واحد

درس هاي تخصصي - گرايش بازرگاني بين المللي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

1

-

32

32

2

بازاريابي بين المللي و صادرات

2

-

32

32

2

مديريت زنجيره تأمين بين المللي و واردات

3

-

32

32

2

اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

4

 

8

جمع واحد

-

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

4

سمينار تحقيق و تتبع نظري – پايان نامه

1

 

4

جمع واحد