استادان موسسه آموزش عالی فارابی

دکترعیسی ابراهیم زاده

 

 
 دكترعلي اكبر جلالي 

 

 
مرحوم دكتر عليرضا ربيع

بنیان گذار موسسه آموزش عالی فارابی

  
 دكتر حميدرضا ربيعي

 

دكتر مقصود فراستخواه – موسسه آموزش عالی فارابی  

دكتر عليرضا ياري – موسسه آموزش عالی فارابی

 

ذکتر نازنين تيموري

teimouri.mba87@yahoo.com

دکتر مهران نجاتی

 mehran.nejati@gmail.com

f1

  دکتر محمد حسن کارگر 

mhkargar@gmail.com

Karegar100

دکتر لیلا جنتی 

leila.jannati@gmail.com

Dr Jannati
فاطمه اسکندر کاندیدای دکتری

f.eskandar1359@gmail.com

1

  دکتر یاشار سلام زاده

yasharsalamzadeh@gmail.com

 

دکتر محمد رضا یاور زاده

m.reza.yavarzadeh@hotmail.com

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

sanaznik@hotmail.com

nikghadam

دکتر علی رضا همتی

 

Hemati

  فاطمه سلیمانی روزبهانی کاندیدای دکتری

fa.solaymani@gmail.com

Soleymani
 علیرضا خزایی کاندیدای دکتری

khazaei93@hotmail.com

 khazaiR
لطف اله علي پور کاندیدای دکتری

alipourlotf@gmail.com

 alipoor
دکتر کياوش جهانپور

jkiarash@yahoo.com

جهلنپور