ارتباط با واحد مالي و حسابداري

توجه: تکميل بخش هاي "ستاره دار" الزاميست
--------------------------------

نام شما*

شماره دانشجويي*
در صورت ثبت شماره دانشجويي اشتباه، درخواست شما بررسي نخواهد شد

-

رشته تحصيلي*

ايميل شما*

موضوع*

پيام شما

الصاق فايل فيش واريزي شهريه
فرمت مجاز: PDF, JPG,BMP

--------------------------------